MINISTERUL DE INTERNE COMANDAMENTUL TRUPELOR DE POMPIERI CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ŞI SPECIALIZARE P.S.I. EXTRAS-NORME TEHNICE PRIVIND IGNIFUGAREA
MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR COMBUSTIBILE DIN LEMN ŞI TEXTILE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢII — INDICATIV C 5896
Elaborate de: CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ŞI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR


Prevederi generale
2.1. Condiţii generale privind produsele ignifuge
2.1.1. Pentru ignifugarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile este
obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri
şi — după caz — cu agrement tehnic.
2.1.2. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii asupra toxicităţii.
2.1.3. Producătorii şi, după caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligaţi să livreze numai
produse corespunzătoare standardului de firmă sau normei interne şi să obţină avizul
Comandamentului Trupelor de Pompieri şi agrementul tehnic pentru produsele noi sau
modificări ale caracteristicilor produselor existente.
2.1.4După tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor şi produselor pe bază de
lemn (plăci din aşchii de lemn, plăci din fibre de lemn etc) şi a materialelor textile trebuie să se reducă posibilitatea acestora de a se aprinde uşor şi de a arde în continuare.
2.1.5. întrucât prin ignifugare se întârzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se
elimină posibilităţile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate şi alte măsuri de protecţie
contra incendiilor.
2.2. Condiţii referitoare la personalul de execuţie
2.2.1. Lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit şi atestat în acest scop, cu
respectarea strictă a instrucţiunilor de utilizare elaborate de producător (tehnologie de aplicare,
consum specific s.a.).
2.3. Obligaţii pentru executant şi beneficiar
2.3.1. Executantul lucrărilor de ignifugare este obligat să certifice calitatea ignifugării
executate, prin buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate.
2.3.2. La recepţia lucrărilor, beneficiarul este obligat să verifice buletinele de încercare şi
asigurarea condiţiilor de eficienţă.

III. Ignifugarea materialelor şi produselor din lemn
sau pe bază de lemn
3.1. Condiţii de pregătire a suprafeţelor
3.1.1. Pregătirea suprafeţelor în vederea aplicării produselor ignifuge de suprafaţă are în
vedere :
— curăţarea suprafeţelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurităţi, inclusiv protecţii
ignifuge anterioare), prin periere, răzuire etc. ;
— chituirea cu masa de şpaclu (realizată din produsul ignifug respectiv şi praf de cretă) a
tuturor crăpăturilor, îmbinărilor şi golurilor existente pe suprafeţele ce se protejează.
3.1.2.Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii : să fie decojit (să nu aibă la suprafaţă coajă) ; să nu fie tratat în profunzime sau la suprafaţă cu substanţe chimice care să împiedice pătrunderea produsului ignifug în masa materialului.
3.1.3. Pentru asigurarea unei bune protecţii, umiditatea materialului înainte de ignifugare nu
va depăşi 18 % în cazul, protecţiei de suprafaţă cu produse ignifuge şi 25 % în cazul ignifugării
în profunzime prin impregnare. La lambriuri şi alte elemente decorative pentru amenajări
interioare, umiditatea lemnului înainte de ignifugare nu va depăşi 10 % pentru a evita apariţia
rosturilor după uscare.
3.2. Condiţii de aplicare a produselor ignifuge
3.2.1. La alegerea produselor ignifuge şi a procedeelor de ignifugare se au în, vedere :
— esenţa materialului şi particularităţile de impregnare ale acestuia ;
— condiţiile specifice în care este utilizat materialul (în interior sau exterior) ;
— dispunerea vizibilă sau nevizibilă a materialului, precum şi rolul acestuia în construcţii
(de rezistenţă, finisaj, decorativ etc).
3.2.2. Lucrările de ignifugare se execută în spaţii în care se asigură temperatura de minim +10°C.
3.2.3. Produsele ignifuge pe bază de apă nu se aplică în cazul suprafeţelor pe care au loc condensări sau suprafeţe ce nu sunt ferite de precipitaţii, care necesită să fie spălate periodic etc.
În aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile în apă, dacă suprafeţele
respective sunt protejate prin finisări peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apă.
3.2.4. Protecţia ignifugă a suprafeţelor exterioare ale construcţiilor şi a celor prevăzute la art.
3.2.3. se realizează prin produse ignifuge rezistente la apă, avizate ca atare.
3.2.5. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se face numai după prelucrarea definitivă a
elementelor de construcţie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrări care să îndepărteze
stratul ignifug de la suprafaţă (rindeluire, secţionare, cioplire, despicare etc.).
3.2.6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafaţă poate fi făcută atât asupra produselor
înainte de montare, cât şi asupra construcţiei deja executate.
În primul caz, deteriorările straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate
prin tratarea suplimentară a suprafeţelor după montare, iar în al doilea caz este recomandabil a
se aplica ignifugarea pe măsura realizării lucrărilor, pentru a se asigura o acoperire cât mai
completă a întregii suprafeţe lemnoase care intră în, construcţie.
3.2.7. Ignifugarea prin impregnare se realizează pe lemnul fasonat în dimensiunile de
utilizare. În cazul în care pe şantier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrări, zonele
respective vor fi reignifugate cu acelaşi produs, aplicat cu pensula până la realizarea consumului
specific stabilit de producător.
3.2.8. Operaţia de ignifugare prin impregnare se execută numai în instalaţii speciale.
3.2.9. Utilizarea în producţie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face după
uscarea acestuia în condiţiile de montare în construcţie.
3.2.10. La expirarea perioadei specificate de producător pentru menţinerea calităţii în timp a
ignifugării (de suprafaţă, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea întregii suprafeţe
protejate anterior, respectiv a întregului material ignifugat prin impregnare.
3.3. Tehnologia de aplicare
3.3.1. Calitatea lucrărilor de ignifugare este condiţionată de respectarea strictă a tehnologiei
de aplicare a produsului şi a consumului specific, stabilite de producător.
3.3.2. în cazul produselor ignifuge la care se utilizează aplicarea a două sau mai multe
componente se vor respecta consumurile specifice pentru fiecare componentă în parte.
3.3.3Consumul de produs ignifug se determină în funcţie de suprafaţa totală desfăşurată a
elementelor de construire ce urmează să fie tratate ignifug, ţinând seamă şi de pierderi, care la aplicarea cu pensula pot fi până la 5% iar la stropire până la 20%.
3.3.4. Suprafeţele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe bază de ulei, emailuri alchidice,
vinarom etc., numai dacă încercarea la foc a fost efectuată cu aceste tipuri de finisaje şi dacă există specificaţii în acest sens din partea producătorului.
3.4. Ignifugarea de suprafaţă
3.4.1. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se face conform prevederilor din STAS 9302/4.
3.4.2. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se poate face cu pensula sau prin pulverizare.
3.4.3 Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de pulverizare.
3.4.4. Produsele ignifuge de suprafaţă se aplică strict în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în straturile stabilite, respectând intervalele de timp de uscare.
3.4.5. În cazul ignifugării cu produse de suprafaţă a materialelor de tip PAL, PFL, PALCON, PAF etc. se au în vedere următoarele :
— aplicarea se face prin aceleaşi procedee ca şi la lemnul masiv, respectânduse
consumul
specific precizat de firma producătoare pentru fiecare produs ignifug;
— uscarea materialelor ignifugate se va realiza în timp cât mai scurt astfel încât produsele
să nu fie degradate de umiditate.
3.8.Recepţionarea şi controlul lucrărilor de ignifugare
3.8.1. Verificarea calităţii protecţiei prin aplicarea pe suprafaţă a produselor ignifuge constă în :
— verificarea integrităţii şi uniformităţii peliculei de protecţie, care se face pe întreaga
suprafaţă tratată ;
— verificarea cantităţii de produs ignifug utilizată, calculată conform art. 3.3.3.
3.8.2. Lucrarea se consideră corespunzătoare dacă pelicula de protecţie este continuă şi
uniformă şi dacă sa
realizat consumul specific indicat în standardul de firmă sau normă internă a produsului respectiv.
3.8.3. Verificarea calităţii impregnării se face prin controlul absorbţiei de soluţie şi
adâncimii de pătrundere a acesteia, precum şi prin controlul soluţiei de impregnare conform
STAS 9302/2 si STAS 9302/3.
3.8.4. În vederea recepţionării lucrărilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot
executa încercări conform standardelor în vigoare (STAS 652), de către laboratoare autorizate.
3.8.5. Epruvetele pentru încercări se vor pregăti şi vor avea caracteristicile prevăzute în
standardele de metodă. Pregătirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului
lucrării, concomitent şi în aceleaşi condiţii cu cele utilizate în obiectivul protejat.
3.8.6. Epruvetele se ambalează, în prezenţa reprezentantului beneficiarului, fără a se
deteriora stratul ignifug, se sigilează şi se etichetează.
Pe etichetă se vor specifica: denumirea obiectivului unde sa
efectuat lucrarea materialului
ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicării, modul de aplicare, denumirea
executantului.
3.8.7. Epruvetele vor fi însoţite de un proces verbal de recepţie provizorie (conform
modelului din anexă) din care să rezulte că acestea au fost pregătite de către executant în
prezenţa beneficiarului, precum şi de documentaţia privind produsul utilizat (certificat de
calitate, aviz de expediţie de la producător pentru întreaga cantitate de produs).
3.8.8. Laboratorul care execută încercările va elibera buletin de încercare conform
standardului de metodă.
3.8.9. Pentru avizarea produselor ignifuge, precum şi la cererea beneficiarului, se execută
încercări de laborator pentru încadrare în clasa de combustibilitate (STAS 7248, STAS 11357).
SC STAR S&R SRL-ESTE AUTORIZATA SA EXECUTE LUCRARI DE IGNIFUGARE,CU O EXPERIENTA DE PESTE 15 ANI,CU UN LARG PORTOFOLIU DE CLIENTI DIN TOATE ZONELE;SC STAR S&R SRL ,ESTE UNIC PRODUCATOR DE SOLUTIE IGNIFUGA “FLAM STOP-1”DIN TARA.

Alte servicii:


Executie lucrari de constructii -case din lemn model canadian,AMVIC,caramida/BCA/beton,instalatii,ignifugari,confectii metalice,alte prestari de servicii: ASIGURAM ORICE TIP DE DOTARI P.S.I.(stingatoare presurizate,accesorii P.S.I.),ECHIPAMENTE DE LUCRU SI PROTECTIE,DIN STOC ,SAU LA COMANDA(salopete, halate, combinezoane, tricouri, haine vatuite, veste vatuite din diverse culori si produse din piele: sorturi, jambiere, genunchiere, cotiere, manusi sudor;


Targoviste,Strada Gimnaziului,nr.21: VIZITATI EXPOZITIE CU VANZARE –Casa PILOT-din lemn model canadian, si DEPOZIT de materiale de constructii si instalatii,IMPORTATOR SI DISTRIBUITOR ELEMENTE DIN FIER FORJAT ,plite din fonta,sobe,seminee,subansamble din fonta pentru mobilier de gradina/urban,capace cu rame fonta pentru camine carosabile si necarosabile,lambriu pentru placari de exterior-american siding,teava preizolata, ,teava rectangulara,mobilier de gradina, CASE/VILE, TERENURI,PROIECTE!


Pentru mai multe informatii,va rugam sa ne contactati,sau sa vizitati Casa Pilot din Strada Gimnaziului,nr.21,Targoviste,Judetul Dambovita.


tel/fax: 0040-245-222062;0040-245-213976;0731346738,0722243426
e mail: star_srl@yahoo.com; stanescu_i@yahoo.com; office@star-constructii.ro; contact@star-constructii.ro; casedinlemn.fierforjat@facebook.com;

site:
http://constructii-dambovita.5net.ro;www.starconstructii.bizoo.ro;www.vinuri-star.ro;